Home

Hslf fs 2021:39

Tandhälsoförbunde

Handbok till HSLF-FS 2017:39, TLV:s föreskrift om statligt tandvårdsstöd Gäller från den 15 januari 2018 Version 9.0 . 2 (192) Denna handbok kommer att uppdateras. Information om uppdateringar kommer att finnas på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida www.tlv.s 14 HSLF-FS 2017:39. 15 HSLF-FS 2018:23. HSLF-FS 2019:9, Bilaga 1 8 Bilaga 1 Ersättningsregler För ersättningsreglerna används följande huvudrubriker: A. Undersökningar och utredningar B. Hälsofrämjande insatser C. Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstån

14 HSLF-FS 2017:39. 15 HSLF-FS 2018:23. Endast för information. version av föreskriften. HSLF-FS 2018:23, Bilaga 1 8 Bilaga 1 Ersättningsregler För ersättningsreglerna används följande huvudrubriker: A. Undersökningar och utredningar B. Hälsofrämjande insatser C. Den nya föreskriften från den 15 januari 2018 får beteckningen HSLF-FS 2017:39. Grundföreskriften är fortfarande TLVFS 2008:1, men sedan den 1 juli 2015 utges flera myndigheters föreskrifter om vård samlat av Socialstyrelsen under beteckningen HSLF-FS. Samtliga ändringar framgår av den omtryckta föreskriften HSLF-FS 2017:39

Sedan den 15 januari 2020 tillämpas föreskriften HSLF-FS 2019:9 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar. Föreskriften benämns HSLF-FS eftersom den ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med föreskrifter från andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård HSLF-FS 2020:36: Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. 2020: Folkhälsomyndigheten: HSLF-FS 2020:8: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit: 2020. HSLF-FS 2020:24 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning av rättspsykiatriska undersökningar och läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. på undersökningsenheter Artikelnummer: 2020-5-6761 | Publicerad: 2020-05-1

Video: Föreskrift om tandvårdsstödet - Tandvårds- och

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård

I betänkandet Ny dataskyddslag SOU 2017: 39, (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården vilka styr hur alla vårdgivare ska hantera personuppgifter i samband med journalföring. Dessutom gäller GDPR och lag med kompletterande bestämmelser till EU:. Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Svenska lagar och förordningar införs i Svensk författningssamling (SFS) tandvårdsstöd (HSLF-FS 2017:39), bilaga 2, finns de ersättningsberättigade åtgärderna inklusive referenspriser fastställda. De priser som gäller vid Folktandvården i Östergötland är fastställda av regionfullmäktige, och de tillämpas även vid den tandvård som utförs inom sjukvårdens organisation Den nya referenspriserna finns i föreskriften, HSLF-FS 2017:39. Det finns också en separat referensprislista där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referensprislista i vänster meny. Beloppsgränser

Enligt HSLF -FS 2017:39. Kriterier för att få rätt till STB 1. Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron, näsa, mun eller halsregionen. 3. Sjögrens syndrom 4. KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck 5. Cystisk fibros 6. Ulcerös kolit. läkemedelsförmånsverkets föreskrifter HSLF -FS 2017:39. Regionspecifka åtgärder ersätts enligt i dokumentet angivna villkor. De nya åtgärderna och priserna är att betrakta som preliminära till dess att budgeten för år 2018 är beslutad

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS

 1. (HSLF-FS 2017:39). Detaljerade förutsättningar, krav och tillämpning regleras i föreskrift om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2012:16. Landstingets tandvårdsstöd Barn- och ungdomstandvård och unga vuxna Alla barn, ungdomar och unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rät
 2. på HSLF-FS 2017:39 Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd. På vgregion.se/tandvard kan du läsa vilka behandlingar som ingår i Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland, när förhandsbedömnin
 3. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten
 4. istrera och överlämna läkemedel

Frågor och svar om GDPR - SK

Här förklarar vi varför det är så viktigt, samt vad som ingår i en basundersökning hos tandläkaren eller tandhygienisten. Men behöver en basundersökning också, besökte tandläkare förra året för fall från häst. Och det är samma sida som jag slog in nu, höger , både uppe och nere Här kan du läsa om hur en undersökning går till och vad som avgör hur ofta du behöver. Uppdaterad tillämpning med hänsyn till förändringar i HSLF-FS 2014:6 till 2017:39 samt Folktandvården i Värmlands tandvårdstaxa. För ersättning enligt det särskilda tandvårdsstödet vid mobil tandvård som utförs som hemtandvård (vårdnivå C3) gäller fr.o.m. 2018-05-15 följande: Förhandsbedömnin Reglerna finns i GDPR, patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40. Reglerna ålägger personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att vidta ett antal säkerhetsåtgärder när personuppgifter behandlas via t.ex. öppet nät. (se SOU 2017:39 s 304 och rättsfallet NJA 2013 s 1046)

skyddslag med bakomliggande utredningsbetänkande, prop. 2017/18:105 respektive SOU 2017:39. Sida 5 HSLF-FS_2016_90.pdf HSLF-FS_2017_29.pdf HSLF-FS_2017_39__m_andringsmarkering.pdf HSLF-FS_2017_39.pdf information_eansokan.pd ; HSLF-FS 2016:84 2 Bilaga 11 Förteckning över livsmedel vilka får utlämnas till nedsatt pris vid vissa av regeringen fastställda sjukdomar: 1 Ändringen innebär att produkterna Glutenfria Baguetter, Glutenfritt. 36 Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54. 37 Lagrådsremiss. Ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter. Stockholm den 30 augusti 2018 Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) tillsatte s av regeringen i april 2017 (dir. 2017:39). De n särskild a utredare n ska göra en översyn av social ­ tjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (receptföreskrifterna), gäller för öppenvårdsapotek, och därmed dosapotek, och i tillämpliga delar för maskinell dosdispensering på annan enhet för dosverksamhet

Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. Sammanfattning. Utskotte t föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motions ­ yrkanden som rör digitalisering i vården. Utskottet anser att regeringen bör se över • om dagens krav på aktivt samtycke bör ändras så att patienten antas sam ­ tycka till att vårdgivarna får ta del av patientinformation till dess att. Till statsrådet. Helene Hellmark Knutsson. Regeringen beslutade den 2 juni 2016 att uppdra åt en särskild utre- dare att se över lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen, och regleringen för verksamhet i gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård samt en bestämmelse om etisk bedömning av vissa metoder i hälso- och.

Lagar och regler Läkemedelsverket / Swedish Medical

Diarienummer 2017/39, 700 Socialnämndens beslut ‒ Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2017 (1 april - 30 juni) till revisorer och kommunfullmäktige. (HSLF-FS 2017:40) samt IVO föreskrifter om anmälan av händelser som har medför 15 Dir. 2017:39 samt tilläggsdir. 2018:69. 16 SOU 2018:32, Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst. 17 Dir. 2017:21 samt tilläggsdir. 2017:125. 18 SOU 2018:71, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden Förslag om att antalsberäkning fastställs i lag som ett tillåtet ändamål för personuppgiftsbehandling . Vi föreslår att det i patientdatalagen (2008:355) införs nya bestämmelser som tillåter att personuppgifter behandlas för att beräkna hur många personer som, genom att uppfylla på förväg uppställda kriterier, kan ingå i en studie inom klinisk forskning HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (pdf) Stödmaterial från Skolverket. Elever som är papperslösa (pdf) Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder (pdf) Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan. Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. Syftet med remissförfarandet är främst att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser förslaget kan få om det genomförs

12 Dir. 2017:39. 13 S 2014:A Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. 14 Dir. 2015:138. Sida 6 LIF är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård, tillgång till nya behandlingar och en stark Life Science-sektor

Dental24 » Ändringar i tandvårdsstöde

hslf-fs 2017:48. These guidelines are currently being reviewed against the background of, for example, the Committee's observations and recommendations. Reply to paragraph 17 (a) of the list of issue Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS . Lagen om vård av missbrukare LVM Lag 1988:870, SOSFS 1997:6. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU 1990:52, SOSFS 1997:15.. 2 § SOSFS 2012:11). Av språkmässiga skäl talas ibland om barnet även om texten också kan gälla ungdomar som fyllt 18 år. 4 (28) (SOSFS 1997:1 Dataskyddsutredningen överlämnade sitt betänkande Ny dataskyddslag - Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39) den 12 maj 2017. I betänkandet föreslås att personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) ska upphävas och att de kompletterande bestämmelser som är av generell karaktär samlas i en ny övergripande lag och.

Göteborg Bilaga 1 Analys av utredningen: Estetiska behandlingar -förslag till rättslig reglering Utredare Karin Lindell Dnr 30868/ I det här dokumentet har vi valt att kommentera utredninge Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. HSLF-FS 2016:40 Datorer tillhandahålls och bekostas av leverantören. Licenser och utbildning i kommunens verksamhetssystem bekostas av kommunen. Utbildningen gäller endast en av leverantörens anställda (superanvändare). 2.24 Rutiner för inrapportering av utförda tjänste Under 2019 har myndigheten gett ut föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror (HSLF-FS 2019:4) 2017. 39 743. 36 396. 23 492. 6. 5. 4. Del av verksamhet i procent 1 Avdelningen för regler och tillstånd Socialstyrelsen Dnr 30868/2011 Yttrande Sveriges Hudterap Riksorganisation Dalagatan Stockholm Remiss om estetiska behandlingar - förslag till rättslig reglering Dnr 30868/2011 Sammanfattning Sveriges Hudterap Riksorganisation, hädanefter kallad SHR, är en ideell förening för hudterapeuter i Sverige som bildades SHR:s främsta.

Gäller från 2018-01-15 Ersättningslista för Särskilt

 • Piedestal svart.
 • Offrade sina söner bibeln.
 • Vhs stuttgart programm 2017.
 • Islam matregler wikipedia.
 • Salsa gütersloh.
 • Häxjakt idag.
 • Jan stenmark fotboll.
 • Yoga indien.
 • Padeltennis järfälla.
 • 78 varvare spelare.
 • Kokbok vegetarisk.
 • Alkohol lekar till fest.
 • Kundgrupp wiki.
 • Essen nürnberg.
 • Jag har aldrig vart på snusen chalmers.
 • Vimplar lagerhaus.
 • The storr.
 • Scania kläder barn.
 • Minecraft kaninchen zähmen.
 • Dagis lärare.
 • Downhill leichlingen.
 • Vad är shellac gjort av.
 • Takräcke audi a4 avant 2015.
 • Dagsbiljett berlin.
 • Vad är värderingar?.
 • Sadelfackverk stål.
 • Winnie pooh bilder mit sprüchen.
 • Christian dior halsband 1950.
 • Amazon jobs sweden.
 • Höga förväntningar på elever.
 • Vad innebär dialog.
 • Sätta igång valpning.
 • Definition trakasserier.
 • Veranstaltungen münchen und umgebung.
 • Cpi formula.
 • What does sivhd do now.
 • Contura 850.
 • Fågellokaler skåne.
 • Soldier 1998.
 • Gåvoskatt norge.
 • Olofssonfastigheter.